ผลการแข่งขัน

ThaiOil Thailand Swimming Championships 2023 Region 5

ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

============ DAY 1 ============

รายการที่ 101. ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย (รวมรุ่นอายุ)

รายการที่ 102. ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง (รวมรุ่นอายุ)

รายการที่ 103. กรรเชียง 200 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 104. กรรเชียง 200 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 105. กรรเชียง 200 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 106. กรรเชียง 200 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 107. กรรเชียง 200 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 108. กรรเชียง 200 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 401. กบ 50 เมตร กลุ่ม 6 ชาย

รายการที่ 402. กบ 50 เมตร กลุ่ม 6 หญิง

รายการที่ 109. กบ 50 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 110. กบ 50 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 111. กบ 50 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 112. กบ 50 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 113. กบ 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 114. กบ 50 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 115. กบ 50 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 116. กบ 50 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 117. กบ 50 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 118. กบ 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 403. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 6 ชาย

รายการที่ 404. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 6 หญิง

รายการที่ 119. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 120. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 121. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 122. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 123. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 124. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 125. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 126. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 127. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 128. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 405. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 6 ชาย

รายการที่ 406. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 6 หญิง

รายการที่ 129. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 130. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 131. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 132. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 133. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 134. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 135. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 136. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 137. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 138. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 139. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น อายุรวมมากกว่า 61 ปี ชาย

รายการที่ 140. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น อายุรวมมากกว่า 45 ปี ชาย

รายการที่ 141. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น อายุรวมน้อยกว่า 61 ปี หญิง

รายการที่ 142. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น อายุรวมน้อยกว่า 45 ปี หญิง

รายการที่ 143. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น อายุรวมน้อยกว่า 61 ปี มิกซ์

รายการที่ 144. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น อายุรวมน้อยกว่า 45 ปี มิกซ์

============ DAY 2 ============

รายการที่ 201. ฟรีสไตล์ 1500 เมตร หญิง (รวมรุ่นอายุ)

รายการที่ 202. ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย (รวมรุ่นอายุ)

รายการที่ 407. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 6 ชาย

รายการที่ 408. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 6 หญิง

รายการที่ 203. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 204. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 205. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 206. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 207. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 208. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 209. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 210. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 211. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 212. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 213. กบ 100 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 214. กบ 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 215. กบ 100 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 216. กบ 100 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 217. กบ 100 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 218. กบ 100 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 219. กบ 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 220. กบ 100 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 221. กบ 100 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 222. กบ 100 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 223. ผีเสื้อ 200 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 224. ผีเสื้อ 200 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 225. ผีเสื้อ 200 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 226. ผีเสื้อ 200 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 227. ผีเสื้อ 200 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 228. ผีเสื้อ 200 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 229. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 230. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 231. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 232. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 233. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 234. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 235. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 236. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 237. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 238. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 239. เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง (รวมรุ่นอายุ)

รายการที่ 240. เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย (รวมรุ่นอายุ)

รายการที่ 241. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น อายุรวมน้อยกว่า 61 ปี หญิง

รายการที่ 242. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น อายุรวมน้อยกว่า 45 ปี หญิง

รายการที่ 243. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น อายุรวมน้อยกว่า 61 ปี ชาย

รายการที่ 244. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น อายุรวมน้อยกว่า 45 ปี ชาย

============ DAY 3 ============

รายการที่ 301. ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย (รวมรุ่นอายุ)

รายการที่ 302. ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง (รวมรุ่นอายุ)

รายการที่ 303. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 304. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 305. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 306. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 307. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 308. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 309. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 310. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 311. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 312. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 313. กบ 200 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 314. กบ 200 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 315. กบ 200 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 316. กบ 200 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 317. กบ 200 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 318. กบ 200 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 319. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 320. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 321. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 322. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 323. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 324. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 325. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 326. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 327. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 328. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 329. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 330. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 331. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 332. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 333. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 334. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 335. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 336. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 337. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 338. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 339. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 340. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 341. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 342. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 343. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 344. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 345. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 346. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 347. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 348. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 349. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น อายุรวมน้อยกว่า 61 ปี มิกซ์

รายการที่ 350. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น อายุรวมน้อยกว่า 45 ปี มิกซ์