ผลการแข่งขัน

Maejo Unity Swimming Championship

วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567

ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

=============== DAY 1 ===============

รายการที่ 1. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 2. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 3. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 4. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 5. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 6. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 7. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 8. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 9. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 10. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 11. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 12. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 13. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 14. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 15. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 16. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 17. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 18. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 19. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 20. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 21. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 22. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 23. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 24. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 25. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 26. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 27. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 28. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 29. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 30. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 31. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 32. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 33. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 34. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 35. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 36. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 37. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 38. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 39. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 40. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 41. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 42. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 43. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 44. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 45. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 46. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 47. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 48. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 49. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 50. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 51. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 52. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 53. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 54. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 55. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 56. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 57. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 58. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 59. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 60. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 61. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 62. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 63. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 64. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 65. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 66. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 67. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 68. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 69. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 70. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 71. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 72. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 73. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 74. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 75. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 76. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 77. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 78. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 79. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 80. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 81. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 82. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 83. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 84. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 85. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 86. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 87. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 88. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 89. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 90. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 91. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 92. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 93.

รายการที่ 94.

รายการที่ 95.

รายการที่ 96.

รายการที่ 97.

รายการที่ 98.

รายการที่ 99.

รายการที่ 100.

รายการที่ 101.

รายการที่ 102.

รายการที่ 103. กบ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 104. กบ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 105. กบ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 106. กบ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 107. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 108. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 109. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 110. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 111. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 112. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 113. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 114. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 115. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 116. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 117. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 118. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 119. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 120. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 121. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 122. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 123. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 124. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 125. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 126. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 127. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 128. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 129. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 130. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 131. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 132. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 133. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 134. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 135. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 136. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 137. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 138. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 139. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 140. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 141. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 142. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 143. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 144. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 145. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 146. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 147. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 148. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 149. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 150. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 151. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 152. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 153. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 154. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 155. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 156. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 157. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 158. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 159. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 160. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 161. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 162. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 163. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 164. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 165. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 166. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 167. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 168. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 169. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 170. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง