ผลการแข่งขัน

MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS #6

วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

=============== DAY 1 ===============

รายการที่ 9. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 10. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 11. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 12. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 13. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 14. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 15. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 16. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 17. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 18. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 19. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 20. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 21. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 22. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 23. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 24. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 25. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 26. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 27. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 28. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 29. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 30. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 31. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 32. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 33. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 34. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 35. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 36. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 37. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 38. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 39. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 40. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 41. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 42. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 43. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 44. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 45. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 46. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 47. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 48. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 49. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 50. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 51. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 52. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 53. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 54. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 55. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 56. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 57. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 58. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 59. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 60. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 61. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 62. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 63. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 64. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 65. กบ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 66. กบ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 67. กบ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 68. กบ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 69. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 70. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 71. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 72. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 73. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 74. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 75. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 76. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 77. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 78. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 79. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 80. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 81. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 82. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 83. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 84. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 85. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 86. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 87. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 88. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 89. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 90. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 91. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 92. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 93. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 94. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 95. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

=============== DAY 2 ===============

รายการที่ 96. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 97. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 98. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 99. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 100. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 101. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 102. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 103. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 104. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 105. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 106. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 107. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 108. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 109. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 110. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 111. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 112. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 113. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 114. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 115. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 116. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 117. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 118. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 119. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 120. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 121. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 122. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 123. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 124. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 125. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 126. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 127. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 128. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 129. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 130. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 131. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 132. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 133. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 134. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 135. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 136. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 137. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 138. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 139. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 140. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 141. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 142. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 143. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 144. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 145. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 146. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 147. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 148. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 149. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 150. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 151. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 152. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 153. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 154. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 155. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 156. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 157. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 158. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 159. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 160. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 161. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 162. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 163. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 164. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 165. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 166. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 167. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 168. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 169. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 170. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 171. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 172. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 173. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 174. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 175. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 176. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 177. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 178. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 179. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 180. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 181. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 182. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 183. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 184. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง