ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

วันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

==================== DAY 1 ====================

รายการที่ 1. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 2. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 3. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 4. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 5. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 6. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 7. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 8. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 9. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 10. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 11. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 12. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 13. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 14. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 15. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 16. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 17. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 18. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 19. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 20. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 21. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 22. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 23. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 24. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 25. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 26. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 27. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 28. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 29. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 30. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 31. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 32. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 33. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 34. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 35. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 36. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 37. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 38. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 39. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 40. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 41. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 42. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 43. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 44. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 45. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 46. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 47. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 48. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 49. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 50. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 51. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 52. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 53. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 54. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 55. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 56. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 57. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 58. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 59. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 60. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 61. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 62. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 63. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 64. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 65. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 66. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 67. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 68. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 69. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 70. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 71. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 72. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

==================== DAY 2 ====================

รายการที่ 91. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 92. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 93. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 94. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 95. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 96. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 97. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 98. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 99. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 100. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 101. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 102. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 103. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 104. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 105. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 106. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 107. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 108. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 109. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 110. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 111. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 112. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 113. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 114. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 115. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 116. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 117. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 118. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 119. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 120. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 121. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 122. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 123. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 124. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 125. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 126. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 127. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 128. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 129. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 130. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 131. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 132. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 133. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 134. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 135. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 136. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 137. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 138. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 139. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 140. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 141. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 142. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 143. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 144. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 145. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 146. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 147. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 148. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 149. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 150. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 151. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 152. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 153. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 154. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 155. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 156. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 157. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 158. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 159. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 160. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 161. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 162. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง