ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567

ณ สระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

========== Session 1 ==========

รายการที่ 101. เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย

รายการที่ 102. เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง

รายการที่ 103. จับโฟมเตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 104. จับโฟมเตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 105. ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 106. ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 107. ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 108. ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 109. ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 110. ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 111. กรรเชียง 100 เมตร ชาย

รายการที่ 112. กรรเชียง 100 เมตร หญิง

รายการที่ 113. กรรเชียง 50 เมตร ชาย

รายการที่ 114. กรรเชียง 50 หญิง

รายการที่ 115. กบ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 116. กบ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 117. กบ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 118. กบ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 119. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 120. ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 121. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 122. ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง

========== Session 2 ==========

รายการที่ 123. ผลัดผสม 4×50 เมตร ทีมชาย

รายการที่ 124. ผลัดผสม 4×50 เมตร ทีมหญิง

รายการที่ 125. ผลัดผสม 4×50 เมตร ทีมผสม

รายการที่ 126. ผลัดจับโฟมเตะขา 4×50 เมตร ทีมชาย

รายการที่ 127. ผลัดจับโฟมเตะขา 4×50 เมตร ทีมหญิง

รายการที่ 128. ผลัดจับโฟมเตะขา 4×50 เมตร ทีมผสม

รายการที่ 129. ผลัดผีเสื้อ 4×50 เมตร ทีมชาย

รายการที่ 130. ผลัดผีเสื้อ 4×50 เมตร ทีมหญิง

รายการที่ 131. ผลัดผีเสื้อ 4×50 เมตร ทีมผสม

รายการที่ 132. ผลัดกรรเชียง 4×50เมตร ทีมชาย

รายการที่ 133. ผลัดกรรเชียง 4×50เมตร ทีมหญิง

รายการที่ 134. ผลัดกรรเชียง 4×50เมตร ทีมผสม

รายการที่ 135. ผลัดกบ 4×50 เมตร ทีมชาย

รายการที่ 136. ผลัดกบ 4×50 เมตร ทีมหญิง

รายการที่ 137. ผลัดกบ 4×50 เมตร ทีมผสม

รายการที่ 138. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร ทีมชาย

รายการที่ 139. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร ทีมหญิง

รายการที่ 140. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร ทีมผสม