การแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ณ สระว่ายน้ำวังนาคราช จังหวัดพะเยา

รายการ ชิงชนะเลิศจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

นายกิจภพ กัณฑมิตร
นายกิจภพ กัณฑมิตรประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด

พะเยา ประจำปี2565 วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565

ณ สระว่ายน้ำ 25 เมตร วังนาคราช อำเภอดอกคำใต้

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

—————————–

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำของจังหวัดพะเยาสู่ความเป็นเลิศ
 • เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาภายในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพของตนเองและมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

2. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายน้ำ 25 เมตร วังนาคราช อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

3. วันและเวลาแข่งขัน

 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

4. กติกาการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ 2017 -2021 (ฉบับภาษาไทยแปล โดยสมาคมฯ)
 • ระบบจัดการแข่งขัน TIME FINAL
 • ปัญหาและอุปสรรคในการแข่งขันให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการและถือว่าเป็นการสิ้นสุด
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 15 นาที

5. ประเภทการแข่งขัน

 • รายการชาย (12) รายการหญิง (12)
  • ฟรีสไตล์ 25ม.,50ม.,100ม.
  • กรรเชียง 25ม.,50ม.
  • กบ 25ม.,50ม.
  • ผีเสื้อ 25ม.,50ม.
  • ฟรีสไตล์ 25ม.,50ม.,100ม.
  • กรรเชียง 25ม.,50ม.
  • กบ 25ม.,50ม.
  • ผีเสื้อ 25ม.,50ม.

6. นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่ม 1 คือ นักกีฬาที่เกิดก่อนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
 • กลุ่ม 2 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553
 • กลุ่ม 3 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 – วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 • กลุ่ม 4 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 • กลุ่ม 5 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560

7. คุณสมบัตินักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขัน

 • เป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน สถานศึกษาหรือที่ทำงาน อยู่ในจังหวัดพะเยา
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องสมัครแข่งขันในกลุ่มอายุของตนเองเท่านั้น
 • ไม่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษเกี่ยวกับสารต้องห้ามหรือถูกลงโทษทางเทคนิค

8. การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565- 8 สิงหาคม 2565

9. รางวัลการแข่งขัน

 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับใบเกียรติบัตร
 • นักกีฬาชนะเลิศอันดับที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลำดับแต่ละรายการ

10. การประท้วงการแข่งขัน

 • ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนทำหนังสือการประท้วงต่อผู้ตัดสินชี้ขาดพร้อมเงินประกันจำนวน 3,000บาท (สามพันบาทถ้วน) หลังจากติดประกาศผลการแข่งขันในรายการนั้นอย่างเป็นทางการไม่เกิน 30 นาทีและถ้า คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาการประท้วงเป็นผล จะคืนเงินประกันให้ แต่ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่ คืนเงินประกัน

11. การประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 7.30 น. ณ บริเวณสระว่ายน้ำ

12. ระบบการแข่งขัน จัดการแข่งขันแบบ Time Final

13. การรักษาความปลอดภัย และสุขอนามัย

 • นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ต้องส่งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง)ให้แก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. เท่านั้น
 • ผู้ปกครองที่เข้ามาภายในบริเวณการจัดการแข่งขัน ต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม พร้อมทั้งมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด- 19 (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง) ที่มีใบรับรองจากสถานพยาบาล/คลินิก ฯลฯ ที่ได้รับการรับรอง และสามารถแสดงผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทันทีหากมีเจ้าหน้าที่เรียกดูหรือตรวจสอบ
 • ผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม พร้อมมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถขึ้นไปชมการแข่งขันด้านบนอัฒจันทร์ได้
 • นักกีฬา ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการฯ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ยกเว้น นักกีฬาที่กำลังจะลงแข่งขัน และหากทำการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ตลอดเวลา
 • กรณีนักกีฬาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการฯจะไม่รับผิดชอบ ใดๆทั้งสิ้น จะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เท่านั้น
 • ในกรณีที่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใด มีทรัพย์สินสูญหาย คณะกรรมการฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใดที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องไม่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด -19) ในกรณีที่ผู้ใดเข้าร่วมแล้วติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) คณะกรรมการฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(นายกิจภพ กัณฑมิตร)
ประธานฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกีฬาว่ายน้ำฯ โทร 096-698-6633, 080-0755522

แผนที่สระแข่งขัน