การแข่งขันว่ายน้ำ ทดสอบเวลา ชิงแชมป์ประเทศไทย 2564 ภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2564

ณ. สระว่ายน้ําอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ข่าวประกาศจากผู้จัดการแข่งขัน เรื่องมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

รายการ ทดสอบเวลาชิงแชมป์ ภาคเหนือ
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

นายอุดม อ้าย
นายอุดม อ้ายประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการทดสอบเวลา ชมรมกีฬาว่ายน้ำ ภาค 5 (ภาคเหนือ) ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2564 ณ. สระว่ายน้ําอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี 2564

2. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายน้ําองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

3. วันที่ทดสอบเวลา

 • วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2554 เริ่มทดสอบ เวลา 08.00 น.

4. กติกาการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ 2017 -2021 (ฉบับภาษาไทยแปล โดยสมาคมฯ)
 • ระบบจัดการทดสอบ TIME FINAL
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมทดสอบเวลาจะต้องรายงานตัวก่อนการเริ่มทดสอบ 15 นาที่
 • ปัญหาและอุปสรรคในการทดสอบเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการและถือว่าเป็นการสิ้นสุด

5. ประเภทการแข่งขัน

รายการชาย (17)

รายการหญิง (17)

ฟรีสไตล์ 50, 100, 200, 400, 800, 1500 เมตร

กรรเชียง 50, 100, 200 เมตร

กบ 50, 100, 200 เมตร

ผีเสื้อ 50, 100, 200 เมตร

เดี่ยวผสม 200, 400 เมตร

ฟรีสไตล์ 50, 100, 200, 400, 800, 1500 เมตร

กรรเชียง 50, 100, 200 เมตร

กบ 50, 100, 200 เมตร

ผีเสื้อ 50, 100, 200 เมตร

เดี่ยวผสม 200, 400 เมตร

6. การสมัครเข้าร่วมการทดสอบ

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 – 30 กันยายน 2564
 • การสมัครเข้าร่วมทดสอบ “เปิดรับสมัคร” ผ่านเว็บไซต์ CXN SWIMMING

7. นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่ม 1 คือ นักกีฬาที่เกิดก่อนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548
 • กลุ่ม 2 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 – วันที่ 31 ธันวาคม 2550
 • กลุ่ม 3 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 – วันที่ 31 ธันวาคม 2552
 • กลุ่ม 4 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 – วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายการแข่งขัน

กลุ่มอายุ / พ.ศ. เกิด

กลุ่ม 1

(2548 ลงไป)

กลุ่ม 2

(2549-2550)

กลุ่ม 3

(2551-2552)

กลุ่ม 4

(2553-2554)

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 100 เมตร

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 200 เมตร

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 400 เมตร

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 800 เมตร

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร

X

X

X

X

กรรเชียง 50 เมตร

X

X

X

X

กรรเชียง 100 เมตร

X

X

X

X

กรรเชียง 200 เมตร

X

X

X


กบ 50 เมตร

X

X

X

X

กบ 100 เมตร

X

X

X

X

กบ 200 เมตร

X

X

X


ผีเสื้อ 50 เมตร

X

X

X

X

ผีเสื้อ 100 เมตร

X

X

X

X

ผีเสื้อ 200 เมตร

X

X

X


เดี่ยวผสม 200 เมตร

X

X

X

X

เดี่ยวผสม 400 เมตร

X

X

X


8. คุณสมบัตินักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

 • เป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่สังกัดในสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • เป็นนักกีฬาว่ายน้ำในภาคเหนือ เท่านั้น
 • เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการทดสอบประเภทบุคคลต้องทดสอบในกลุ่มอายุของตนเองเท่านั้น
 • เป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่ทดสอบต้องการนำสถิติเข้าร่วมแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 64

9. การประชุมผู้จัดการทีม

 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมใต้อาคารสระว่ายน้ำ

10. ระบบการจัดการแข่งขัน

 • จัดการแข่งขันแบบ Time Final

11. การรักษาความปลอดภัย และสุขอนามัย

 • คณะกรรมการจัดการทดสอบจะดําเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ตามคําแนะนําและข้อกําหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคท้องที่จังหวัดเจ้าภาพ อย่างเคร่งครัด เช่น การตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากตลอดการชมหรือปฏิบัติหน้าที่ยกเว้นนักกีฬาในขณะฝึกซ้อมหรือทำการทดสอบ
 • คณะกรรมการทดสอบ มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและรถ ฉุกเฉิน ในกรณีมีความจําเป็นจะต้องขนย้ายผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาการทดสอบ
 • กรณีนักกีฬาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการทดสอบ คณะกรรมการจัดการทดสอบจะไม่ รับผิดชอบ ใดๆทั้งสิ้น จะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เท่านั้น
 • ในกรณีที่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใด มีทรัพย์สินสูญหาย คณะกรรมการจัดการ ทดสอบจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใดที่เข้าร่วมการทดสอบ จะต้องไม่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)ในกรณีที่ผู้ใดเข้าร่วมแล้วติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)คณะกรรมการจัดการ ทดสอบจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

12. นักกีฬาที่สมัครลงทําการทดสอบ

 • ขอให้ผู้ฝึกสอนช่วยพิจารณาส่งนักกีฬาที่เข้าร่วมทดสอบเป็นนักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 64 จริงเพื่อเป็นการรวมคนในการจัดกิจกรรมตาม ประกาศของ ศบค. ในจํานวนที่ไม่มากเกินไป

13. การทดสอบจะเป็นระบบปิด ไม่มีผู้ชมเข้ามาในสระยกเว้นผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการผู้ตัดสินเท่านั้น

14. นักกีฬาจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 • จนกว่าจะถึงเวลาทําการทดสอบและหลังเวลาทดสอบเสร็จ ต้องใส่หน้ากากอนามัย และออกจากบริเวณสระว่ายน้ําทันที

15. ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือสถานที่

 • เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด – 19 ทางคณะกรรมการทดสอบ จะดําเนินการแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

ตารางเกณฑ์เวลามาตรฐาน

ลำดับรายการทดสอบเวลา ชิงแชมป์ ภาคเหนือ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

 1. ฟรีสไตล์ 1500 ม. ชาย
 2. ฟรีสไตล์ 1500 ม. หญิง
 3. กรรเชียง 50 ม. ชาย
 4. กรรเชียง 50 ม. หญิง
 5. กบ 100 ม. ชาย
 6. กบ 100 ม. หญิง
 7. ผีเสื้อ 200 ม. ชาย
 8. ผีเสื้อ 200 ม. หญิง
 9. ฟรีสไตล์ 200 ม. ชาย
 10. ฟรีสไตล์ 200 ม. หญิง
 11. เดี่ยวผสม 400 ม. ชาย
 12. เดี่ยวผสม 400 ม. หญิง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

 1. ฟรีสไตล์ 400 ม หญิง
 2. ฟรีสไตล์ 400 ม ชาย
 3. กรรเชียง 100 ม. หญิง
 4. กรรเชียง 100 ม. ชาย
 5. กบ 200 ม. หญิง
 6. กบ 200 ม. ชาย
 7. ผีเสื้อ 50 ม. หญิง
 8. ผีเสื้อ 50 ม. ชาย
 9. ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง
 10. ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย
 11. เดี่ยวผสม 200 ม. หญิง
 12. เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

 1. ฟรีสไตล์ 800 ม. ชาย
 2. ฟรีสไตล์ 800 ม. หญิง
 3. กรรเชียง 200 ม. ชาย
 4. กรรเชียง 200 ม. หญิง
 5. กบ 50 ม. ชาย
 6. กบ 50 ม. หญิง
 7. ผีเสื้อ 100 ม. ชาย
 8. ผีเสื้อ 100 ม. หญิง
 9. ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย
 10. ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง

แผนที่สระแข่งขัน