การแข่งขันว่ายน้ำ ทดสอบเวลา ชิงแชมป์ประเทศไทย 2564 ภาคอีสาน

ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2564

ณ. สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการ ทดสอบเวลาชิงแชมป์ ภาคอีสาน
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

นายสุภกร ชงัดเวช
นายสุภกร ชงัดเวชประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการทดสอบเวลา สโมสรกีฬาว่ายน้ํา ภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2564 ณ สระว่ายน้ําชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี 2564

2. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายน้ําชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. วันที่ทดสอบเวลา

 • วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2554 เริ่มทดสอบ เวลา 08.00 น.

4. กติกาการแข่งขัน

 • ใช้กติกากีฬาว่ายน้ํา ฉบับแปลภาษาไทย ปี 2560-2564 โดยสมาคมกีฬาว่ายน้ําแห่งประเทศไทย

5. ประเภทการแข่งขัน

รายการชาย (19)

รายการหญิง (19)

ฟรีสไตล์ 50, 100, 200, 400, 800, 1500 เมตร

กรรเชียง 50, 100, 200 เมตร

กบ 50, 100, 200 เมตร

ผีเสื้อ 50, 100, 200 เมตร

เดี่ยวผสม 200, 400 เมตร

ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร

ผลัดผสม 4x50 เมตร

ฟรีสไตล์ 50, 100, 200, 400, 800, 1500 เมตร

กรรเชียง 50, 100, 200 เมตร

กบ 50, 100, 200 เมตร

ผีเสื้อ 50, 100, 200 เมตร

เดี่ยวผสม 200, 400 เมตร

ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร

ผลัดผสม 4x50 เมตร

 

6. การสมัครเข้าร่วมการทดสอบ

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 – 10 ตุลาคม 2564

7. นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่ม 1 คือ นักกีฬาที่เกิดก่อนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548
 • กลุ่ม 2 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 – วันที่ 31 ธันวาคม 2550
 • กลุ่ม 3 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 – วันที่ 31 ธันวาคม 2552
 • กลุ่ม 4 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 – วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายการแข่งขัน

กลุ่มอายุ / พ.ศ. เกิด

กลุ่ม 1

(2548 ลงไป)

กลุ่ม 2

(2549-2550)

กลุ่ม 3

(2551-2552)

กลุ่ม 4

(2553-2554)

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 100 เมตร

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 200 เมตร

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 400 เมตร

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 800 เมตร

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร

X

X

X

X

กรรเชียง 50 เมตร

X

X

X

X

กรรเชียง 100 เมตร

X

X

X

X

กรรเชียง 200 เมตร

X

X

X


กบ 50 เมตร

X

X

X

X

กบ 100 เมตร

X

X

X

X

กบ 200 เมตร

X

X

X


ผีเสื้อ 50 เมตร

X

X

X

X

ผีเสื้อ 100 เมตร

X

X

X

X

ผีเสื้อ 200 เมตร

X

X

X


เดี่ยวผสม 200 เมตร

X

X

X

X

เดี่ยวผสม 400 เมตร

X

X

X


 

8. คุณสมบัตินักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

 • สมัครการแข่งขันผ่านระบบ เว็บไซต์ CNXSWIMMING
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมทําการแข่งขันต้องสังกัดสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาว่ายน้ําแห่งประเทศไทย ที่ อยู่ในภาค 3 เท่านั้น
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทบุคคลต้องสมัครแข่งขันในกลุ่มอายุของตนเองเท่านั้น
 • เป็นนักกีฬาว่ายน้ําที่ต้องการทดสอบเพื่อนําสถิติเข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2564

9. การประชุมผู้จัดการทีม

 • วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ สระว่ายน้ําชนเห็นชอบ มข.

10. ระบบการจัดการแข่งขัน

 • จัดการแข่งขันแบบ Time Final

11. การรักษาความปลอดภัย และสุขอนามัย

 • คณะกรรมการจัดการทดสอบจะดําเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ตามคําแนะนําและข้อกําหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคท้องที่จังหวัดเจ้าภาพ อย่างเคร่งครัด เช่น การตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากตลอดการชมหรือปฏิบัติหน้าที่ยกเว้นนักกีฬาในขณะฝึกซ้อมหรือทำการทดสอบ
 • คณะกรรมการทดสอบ มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและรถ ฉุกเฉิน ในกรณีมีความจําเป็นจะต้องขนย้ายผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาการทดสอบ
 • กรณีนักกีฬาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการทดสอบ คณะกรรมการจัดการทดสอบจะไม่ รับผิดชอบ ใดๆทั้งสิ้น จะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เท่านั้น
 • ในกรณีที่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใด มีทรัพย์สินสูญหาย คณะกรรมการจัดการ ทดสอบจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใดที่เข้าร่วมการทดสอบ จะต้องไม่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)ในกรณีที่ผู้ใดเข้าร่วมแล้วติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)คณะกรรมการจัดการ ทดสอบจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

12. นักกีฬาที่สมัครลงทําการทดสอบ

 • ขอให้ผู้ฝึกสอนช่วยพิจารณาส่งนักกีฬาที่เข้าร่วมทดสอบเป็นนักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 64 จริงเพื่อเป็นการรวมคนในการจัดกิจกรรมตาม ประกาศของ ศบค. ในจํานวนที่ไม่มากเกินไป

13. การทดสอบจะเป็นระบบปิด ไม่มีผู้ชมเข้ามาในสระยกเว้นผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการผู้ตัดสินเท่านั้น

14. นักกีฬาจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 • จนกว่าจะถึงเวลาทําการทดสอบและหลังเวลาทดสอบเสร็จ ต้องใส่หน้ากากอนามัย และออกจากบริเวณสระว่ายน้ําทันที

15. ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือสถานที่

 • เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด – 19 ทางคณะกรรมการทดสอบ จะดําเนินการแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

 

ตารางเกณฑ์เวลามาตรฐาน

แผนที่สระแข่งขัน