การแข่งขันว่ายน้ำ แม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566

วันที่ 12-13 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ําเทศบาลตําบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง

รายการ แม่เมาะ 2566
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.ยุทธการ ขาววรรณา
อ.ยุทธการ ขาววรรณาฝ่ายจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ํา แม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ ประจําปี 2566

ระหว่างวัน เสาร์-อาทิตย์ที่ 12 –13 สิงหาคม 2566

ณ สระว่ายน้ําเทศบาลตําบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง

(สระ 25 เมตร 5 ช่องว่าย)

รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม 9 รางวัล

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000.-
ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 4,000.-
ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 3,000.-
ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 4 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 2,000.-
ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 5 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 1,000.-
ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 6 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 500.-
ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 7 ได้รับถ้วยเกียรติยศ
ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 8 ได้รับถ้วยเกียรติยศ
ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 9 ได้รับถ้วยเกียรติยศ

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในการเล่นกีฬาและรักการเล่นกีฬาเป็นการ เสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด
 • เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ํา ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังนิสัย การออกกําลังกาย
 • เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในการจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬาว่ายน้ําซึ่งเป็นส่วนสําคัญในวิชาชีพ

2. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายสระว่ายน้ําเทศบาลตําบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง (สระว่ายน้ํา 25 เมตร 5 ลู่)

3.กําหนดการแข่งขัน

 • เสาร์-อาทิตย์ที่ 12 –13 สิงหาคม 2566
 • ประชุมผู้จัดการทีม วันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.30 น

4. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ ชาย-หญิง

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2560 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 15 ใบ หญิง 15ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 7 ปีเกิด พ.ศ. 2559 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 15 ใบ หญิง 15ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 15 ใบ หญิง 15ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 15 ใบ หญิง 15ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 15 ใบ หญิง 15ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 15 ใบ หญิง 15ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด ในรุ่น ถ้วย ชาย 15 ใบ หญิง 15ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุดในรุ่น ถ้วย ชาย 15 ใบ หญิง 15ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุดในรุ่น ถ้วย ชาย 15 ใบ หญิง 15ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่น ทั่วไป เกิด พ.ศ.2551 ลงมา (มอบเหรียญทุกชุดในรุ่น ถ้วย 15 ใบ หญิง 15ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล

5. คุณสมบัตินักกีฬา

 • ไม่จํากัดฝีมือ
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องสังกัด สโมสร สระว่ายน้ํา ชมรม โรงเรียน
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลได้ไม่จํากัดจํานวน แต่ต้องสมัครในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น
 • ประเภททีมนักกีฬารุ่นอายุน้อยสามารถข้ามไปลงรุ่นอายุมากกว่าได้ (แต่เลือกแข่งได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น)

6. เงินค่าสมัคร

 • รุ่นอายุ 6 – 7 ปี ประเภทบุคคลรายการละ 80 บาท
 • ประเภททีมผลัดรายการละ 160 บาท
 • รุ่นอายุ 8 ปี – รุ่นทวั่ ไป ค่าสมัครเหมาจ่าย คนละ 700 บาท
 • ค่าสมัครชําระโดย การโอนเงิน ที่หมายเลขบัญชีกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 012-828-7728 ชื่อบัญชี น.ส.อัญชลี ใสสม

7 .หลักฐานการสมัคร

 • สําเนาสูติบัตร ใบเกิด
 • ทะเบียนบ้านของนักกฬีาให้แต่ละทีมจัดเตรียมมาให้พร้อมในวันแข่งขัน
 • สําหรับผู้ที่เข้าแข่งขันกับ CNXSWIMMING แล้วไม่ต้องส่งหลักฐานอีก

8. สถานที่รับสมัคร

 • เปิดรับสมัครด้วยระบบ online ที่ www.cnxswimming.com

9. กําหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากนักกีฬาครบจำนวน 400 คน
 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cnxswimming.com ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2566
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆ สามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.comก่อนวันปิดรับสมัคร

10. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

 • อ.ยุทธการ ขาววรรณา โทร 063-914-1965 (ฝ่ายจัดการแข่งขัน)
 • CNX Swimming Line official account: @cnxswimming (ฝ่ายประมวลผล)

11. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 7.30 น. ณ สระว่ายน้ําเทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง

12. กติกาใช้ในการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสมาพันกีฬาว่ายน้ําสมัครเล่นนานาชาติ FINA 2022
 • การแข่งขัน จะถือเวลาที่ดีที่สุด (TIMEFINAI) ไม่มีรอบคัดเลือก การปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยครั้งเดียว (ONESTARTRULE) ส่วนนักกีฬาที่อายุต่ํากว่า 8 ปีใช้ (TWOSTARTRULE)การจับเวลาใช้นาฬิกาจับเวลา อัตโนมัติ มาตรฐานการแข่งขันว่ายน้ํา (TOUCHINGBOARD) ถ้ามีปัญหาขัดข้องใช้นาฬิกาจับเวลาแต่ล่ะลู่
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองต้องจัดเตรียมหลัก ฐานเกี่ยวกับอายุของนักกีฬาหากมีการประท้วง และเป็นผล นักกีฬา จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันและจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ไม่รับการประท้วงด้วยภาพถ่ายหรือวีดีโอของผู้ปกครองทุกกรณี
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุด ในการตัดสิน

13. การนับคะแนนการแข่งขัน

 • ประเภทบุคคล ดังนี้
  • ระยะทาง 25/50 เมตร จะได้คะแนน 35-30-25-20-15-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 ตามลําดับ
  • รายการจับโฟมเตะขาฟรี ไม่คิดคะแนน (แจกเหรียญทองทุกคน)
 • รายการที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 2 สโมสร 3 คนขึ้นไป จะนับคะแนน
 • รายการผลัดไม่คิดคะแนน แจกเหรียญ (แจกเหรียญทุกทีม)

14. การดําเนินการแข่งขัน

 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแขง่ ก่อน 30 นาที ในแต่ละรายการ
 • นักกีฬาจะต้องแสดงบัตรประจําตัวนักกีฬาต่อนายทะเบียนเพื่อรายงานตัว และรับเหรียญรางวัล

15. ปัญหาต่างๆ

 • ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้น ในการแข่งขันและไม่มีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือตามมติ ของคณะกรรมการ จัดการ แข่งขัน เป็นข้อยุติ
 • หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในช่วงการแข่งขันผู้สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องรับผิดชอบตนเอง
 • การประท้วงผู้ประท้วงจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่คณะกรรมการภายใน 20 นาทีหลังการแข่งขันนั้น ๆ สิ้นสุดลง และวางเงิน 1,000.- บาท โดยผู้จัดการทีมเท่านั้น หากเป็นผลจะคนื เงินให้และถ้าไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินให้ ผู้ประท้วง

16. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนี้หรือสิทธิ์การแข่งขันของ นักกีฬาหากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงกิริยามารยาทอันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดี ของการแข่งขันคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทั้งทีมทันทีคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่ รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ หรือสิทธิ์การแข่งขันของนกนักกีฬา แต่จะมี หน่วยปฐมพยาบาลทําการปฐมพยาบาลให้

17. ที่จอดรถ

 • จอดรถได้ในบริเวณสถานที่แข่งที่จัดให้

18. รางวัลการแข่งขันประเภทบุคคล

 • นักกีฬารุ่น 6 ปีถึงรุ่นทั่วไป เข้าเส้นชัยที่1,2,3 ในแต่ละชุด จะได้รับเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง ตามลําดับ นักกีฬารุ่น
 • ถ้วยรางวลั นักกีฬายอดเยี่ยมบุคคล ถ้วยรางวัล 15 ใบ แยก ชาย –หญิง ในรุ่นอายุ 6 ปี-14 ปีและ รุ่นทั่วไป กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวม เท่ากัน ในแต่ล่ะรุ่นอายุทั้ง ชายและหญิง จะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดย พิจารณาจาก จํานวนเหรียญทอง เงิน และ ทองแดง ตามลําดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญ รางวัล เท่ากัน อีกจะพิจารณา จากผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรรวมสถิติประเภทบุคคลคนละ 1 ใบ

19. รางวัลการแข่งขันประเภททีม

 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 1 ชิงถ้วย พร้อมเงินบํารุงทีม 5,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอนัดับ 2 ชิงถ้วย พร้อมเงินบํารุงทีม 4,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 3 ชิงถ้วย พร้อมเงินบํารุงทีม 3,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 4 ชิงถ้วย พร้อมเงินบํารุงทีม 2,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 5 ชิงถ้วย พร้อมเงินบํารุงทีม 1,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 6 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินบํารุงทีม 500 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 7 ชิงถ้วยรางวัล
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 8 ชิงถ้วยรางวัล
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 9 ชิงถ้วยรางวัล
 • โดยพิจารณาจากคะแนนรวมประเภทบุคคลและทีมหากคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากสโมสรที่ส่งนักกีฬาน้อยกว่า เป็น ผู้ชนะ

20. ประเภทการแข่งขัน

ประเภทกรแข่งขัน

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

เตะขาฟรี 25 ม.

/

/

/

0

0

0

0

0

0

0

ฟรี 25 ม. 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ฟรี 50 ม. 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 25 ม. 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ 25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผลัดฟรี 2x25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

หมายเหตุ

 • 0 = ไมมีการแข่งขัน
 • / = จัดการแข่งขัน

แผนที่สระแข่งขัน