การแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น (KWC Swimming Open) ครั้งที่ 1

วันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

รายการ KWC Swimming Open #1
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยร่วมกับผู้ปกครอง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยร่วมกับผู้ปกครองประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น (KWC Swimming Open) ครั้งที่ 1

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาว่ายน้ำ และใช้เวลาว่างในการฝึกฝนตนเองให้มีการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้นสู่ระดับสากล
 • เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น
 • เพื่อหารายได้มาปรับปรุงห้องน้ำสระว่ายน้ำ ระบบน้ำสระว่ายน้ำของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

2. วันที่แข่งขัน

 • ประชุมผู้จัดการทีม ณ เต้นรายงานตัว วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น.
 • วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 เริ่มแข่งขันเวลา 08.00 น
 • .รายงานตัวในการแข่งขัน 07.45 น.

3. สถานที่ทำการแข่งขัน

 • ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 451 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

4. กติการการแข่งขัน

 • การปล่อยตัวแบบ One Start Rule
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุดในการตัดสิน (ใช้ Touch Board)
 • รายการที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ครบ 3 คน และต้องมาจาก 2 สโมสร จะจัดให้มีการแข่งขันปกติและมอบเหรียญแต่ไม่นับคะแนน
 • การแข่งขันจะใช้ 8 ลู่ แจกเหรียญอันดับ 1-3 ทุกชุด
 • ปัญหาใดที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบคุณสมบัติของนักกีฬาให้ถูกต้องหากมีการประท้วง นักกีฬาคนนั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีและไม่คืนเงินค่าสมัคร (หากคำประท้วงเป็นผล)

5. คุณสมบัตินักกีฬา

 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้าแข่งขันในนามสโมสร ชมรม โรงเรียน จังหวัด
 • ประเภทบุคคลจะต้องแข่งขันตามรุ่นอายุตนเองเท่านั้น ไม่จำกัดท่าว่ายการแข่งขัน (ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภททีมผลัดนักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันในรุ่นตนเองและรุ่นอายุที่มากกว่าได้ไม่จำกัดรายการ และจำนวนทีมในแต่ละรุ่น

6. การรับสมัคร

 • เว็บไซต์ https://cnxswimming.com
 • สอบถามรายละเอียด นายอุดม อ้าย โทร. 081-884-2284
 • สอบถามรายละเอียด ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว โทร. 081-9926429
 • สอบถามรายละเอียด นายณรงค์ นุภาพ โทร. 095 – 6326416

7. วันที่เปิดรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มีนาคม 2566 หรือครบจำนวน 400 คน
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆ สามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com ก่อนวันปิดรับสมัครหรือครบจำนวน 400 คน

8. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 • รุ่นอายุ 6 – 7 ปี เหมาจ่ายคนละ 600 บาท
 • รุ่นอายุ 8 – ทั่วไป เหมาจ่ายคนละ 700 บาท
 • ประเภททีมรายการละ 140 บาท
 • ชำระค่าสมัคร โอนเงินเข้าบัญชีบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลข 502-0-19057-8 ชื่อบัญชี เงินสิทธิประโยชน์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สาขาเชียงใหม่ จ่ายเงินค่าสมัครไม่เกินวันที่ 20 มีนาคม 2566 (โอนแล้วส่งสลิปมาที่ไลน์กลุ่มของการแข่งขัน QR Code)
 • เมื่อสมัครแล้วไม่มาแข่งขัน ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

9. หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย
 • ถ้าเคยแข่งระบบ CNX Swimming ไม่ต้องใช้

10. ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น

 • ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นถือคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิจะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ หรือสิทธิการแข่งขันของนักกีฬาทุกกรณี
 • การยื่นประท้วงให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนที่มีรายชื่อในใบสมัครเท่านั้นมีสิทธิในการประท้วง ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานจัดการแข่งขันหรือผู้แทนภายใน 30 นาที หลังรายการนั้น ประกาศผลและวางเงิน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

11. รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลประเภทบุคคล
  • นักกีฬาประเภทบุคคลทุกรุ่นอายุ แจกเหรียญทุกชุด ถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รางวัลประเภททีม
  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ 1
   เงินบำรุงทีม 5000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจาก พล.ต.สันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ 2
   เงินบำรุงทีม 3000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจาก นาชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15

  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ 3
   เงินบำรุงทีม 2000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจาก ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ 4
   เงินบำรุงทีม 1000 พร้อมถ้วยรางวัลจาก ดร.สุชน วิเชียรสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ 5
   ถ้วยรางวัลจาก นายสุพล ประสานศรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ 6 ถ้วยรางวัลจาก นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

12. การนับคะแนน

 • * ประเภทบุคคล *
  • ลำดับที่ 1-10 ในแต่ละรายการ จะได้คะแนน 20 – 15 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3
  • เตะเท้าฟรีสไตล์ ( แจกเหรียญทุกคน )
  • ทีมผลัดไม่มีการนับคะแนน ( แจกเหรียญทุกทีม )
 • * ประเภททีมผลัด *
  • ไม่คิดคะแนน

13. รุ่นอายุการแข่งขัน (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2560 รับเหรียญทุกชุด พร้อมถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2559 รับเหรียญทุกชุด พร้อมถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2558 รับเหรียญทุกชุด พร้อมถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2557 รับเหรียญทุกชุด พร้อมถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2556 รับเหรียญทุกชุด พร้อมถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2555 รับเหรียญทุกชุด พร้อมถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2554 รับเหรียญทุกชุด พร้อมถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2553 รับเหรียญทุกชุด พร้อมถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2552 รับเหรียญทุกชุด พร้อมถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 15 ปี – ทั่วไป เกิด พ.ศ. 2551 รับเหรียญทุกชุด พร้อมถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร

14. ประเภทการแข่งขัน

ที่

ประเภท

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

1

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

ฟรีสไตล์ 100 เมตร


 

X

X

X

X

X

X

X

X

3

กบ 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

กบ 100 เมตร

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

5

ผีเสื้อ 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

ผีเสื้อ 100 เมตร

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

7

กรรเชียง 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

กรรเชียง 100 เมตร

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

9

เดียวผสม 200

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

10

เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

11

ผลัดฟรีสไตล์ 2 x 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

ตัวอย่างแบบเหรียญรางวัล

แผนที่สระแข่งขัน