การแข่งขันว่ายน้ำ ดงภูเกิด สวิมมิ่ง ครั้งที่ 2

วันที่ 5 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2565

ณ. สระว่ายน้ำดงภูเกิด (ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ) ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รายการ ดงภูเกิด สวิมมิ่ง ครั้งที่ 2
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

ร.ท.วีระชัย ธิจันทร์
ร.ท.วีระชัย ธิจันทร์ ประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ โครงการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำดงภูเกิดสวิมมิ่ง

ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยเกียรติยศของ พลตรีกิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ

ระหว่างวันที่ ๕-๖ มี.ค. ๖๕

ณ สระว่ายน้ำดงภูเกิด (ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ) ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

*******************************

สระว่ายน้ำดงภูเกิด ได้จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มี.ค. ๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อสงเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากีฬาว่ายน้ำ สู่ความเป็นเลิศ อันจะเป็นแรงกระตุ้นในการต่อต้านและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
 • เพื่อส่งเสริมและให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเรียนรู้ทั้งด้านร่างการ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 • เพื่อสร้างกีฬาว่ายน้ำรุ่นใหม่ที่มีทักษะการฝึกซ้อมมาตรฐานทดแทนนักกีฬาเดิมในการเตรียมทีมนักกีฬาว่ายน้ำในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อหาประสบการณ์ และพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมและผู้ปกครองที่เข้าร่วมแข่งขัน

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้วางระเบียบการแข่งขันไว้ ดังนี้

๑. ชื่อการแข่งขัน

 • การแข่งขันนี้ เรียกว่า โครงการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ดงภูเกิดสวิมมิ่งครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

๒. กำหนดการแข่งขัน

 • วันแข่งขัน วันที่ ๕-๖ มี.ค.๖๕
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ปิดรับสมัคร วันที่ ๒๒ ก.พ.๖๕ หรือเมื่อนักกีฬาครบ ๓๕๐ คน
 • ตรวจสอบรายชื่อแก้ไขรายการตกหล่นและโอนเงินค่าสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • ประชุมผู้จัดการทีม ในวันที่ ๕ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๗๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารสระว่ายน้ำ
 • รับสูจิบัตรเอกสารแข่งขันอื่นๆ
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆ ไม่รับแก้ไขทางโทรศัพท์ จะรับเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น (ต้องหาหลักฐานที่ง่ายต่อการตรวจสอบ)

๓. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายน้ำดงภูเกิด สระฯ ๒๕ เมตร (ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

๔. รุ่นและกลุ่มอายุการแข่งขัน

 • อายุไม่เกิน ๖ ปี เกิด พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
 • อายุไม่เกิน ๗ ปี เกิด พ.ศ. ๒๕๕๘
 • อายุไม่เกิน ๘ ปี เกิด พ.ศ. ๒๕๕๗
 • อายุไม่เกิน ๙ ปี เกิด พ.ศ. ๒๕๕๖
 • อายุไม่เกิน ๑๐ ปี เกิด พ.ศ. ๒๕๕๕
 • อายุไม่เกิน ๑๑ ปี เกิด พ.ศ. ๒๕๕๔
 • อายุไม่เกิน ๑๒ ปี เกิด พ.ศ. ๒๕๕๓
 • อายุไม่เกิน ๑๓ ปี เกิด พ.ศ. ๒๕๕๒
 • อายุไม่เกิน ๑๔ ปี เกิด พ.ศ. ๒๕๕๑
 • รุ่นทั่วไป เกิด พ.ศ.๒๕๔๒ ลงมา

๕. รางวัลการแข่งขันประเภทบุคล

 • รุ่นอายุ ๖ ปี (แจกเหรียญทุกชุด แจกถ้วยชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)
 • รุ่นอายุ ๗ ปี (แจกเหรียญทุกชุด แจกถ้วยชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)
 • รุ่นอายุ ๘ ปี (แจกเหรียญทุกชุด แจกถ้วยชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)
 • รุ่นอายุ ๙ ปี (แจกเหรียญทุกชุด แจกถ้วยชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)
 • รุ่นอายุ ๑๐ ปี (แจกเหรียญทุกชุด แจกถ้วยชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)
 • รุ่นอายุ ๑๑ ปี (แจกเหรียญทุกชุด แจกถ้วยชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ)
 • รุ่นอายุ ๑๒ ปี ( TIME FINAL แจกถ้วยชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ) จะแจกเหรียญ ๑,๒,๓ ในแต่ละรายการ เอาเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละรายการ
 • รุ่นอายุ ๑๓ ปี ( TIME FINAL แจกถ้วยชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ) จะแจกเหรียญ ๑,๒,๓ ในแต่ละรายการ เอาเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละรายการ
 • รุ่นอายุ ๑๔ ปี ( TIME FINAL แจกถ้วยชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ) จะแจกเหรียญ ๑,๒,๓ ในแต่ละรายการ เอาเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละรายการ
 • รุ่นอายุ ทั่วไป ( TIME FINAL แจกถ้วยชาย ๑๐ ใบ, หญิง ๑๐ ใบ) จะแจกเหรียญ ๑,๒,๓ ในแต่ละรายการ เอาเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละรายการ

๖. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ร.ท.วีระชัย ธิจันทร์ โทร ๐๙๘ – ๖๔๒๒๒๙๔
 • จ.ส.อ.ประทีป สายทอง โทร ๐๘๙-๙๐๗๓๐๗๑
 • สมัครทาง www.cnxswimming.com

๗. การให้คะแนน

 • ประเภทบุคล เมื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่นขันในแต่ละรายการเสร็จสิ้นจะนำเวลามาจัดเรียงลำดับจากเวลาที่น้อยไปหามาก จำนวน ๑๐ ลำดับ คือลำดับที่ ๑–๑๐ จะได้คะแนน ๑๓,๑๑,๙,๗,๖,๕,๔,๓,๒,๑
 • ประเภททีมไม่คิดคะแนน
 • กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนเท่ากันในแต่ละรุ่นอายุทั้งชายและหญิงจะพิจารณาผู้ที่ชนะเลิศเพียงผู้เดียวโดยพิจารณาจากจำนวนเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง ที่นำเอาเวลาในรายการแข่งขันแต่ละรายการมาจัดเรียงลำดับจากผู้ที่มีเวลาดีที่สุดถึงผู้ที่ทำเวลาที่สุดท้าย หากนักกีฬายังมีจำนวนเหรียญเท่ากันให้พิจารณาจากผู้ที่อายุน้อยที่สุด
 • กรณีคะแนนประเภททีมชนะเลิศเท่ากันให้พิจารณาทีมที่ส่งผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่ารับรางวัล

๘. กำหนดการรับสมัครและเงินค่าสมัคร

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นจนถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดหากครบจำนวน ๓๕๐ คน
 • ค่าสมัครประเภทบุคคลเหมารวม ๖๕๐ บาทต่อคน ประเภททีมผลัด รายการละ ๑๐๐ บาทต่อทีม

๙. การสมัครแข่งขัน

 • สมัครทาง www.cnxswimming.com
 • ชำระค่าสมัคร โอนเงินเข้าบัญชี ธ.ทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 4962051829 (สุริยัน ประพิตรไพศาล) ส่ง Slip การโอนมาที่ line โดยสแกน QR ด้านล่าง (Line id ของผู้จัดการแข่งขัน)

 

๑๐. คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครเข้าแข่งขันสังกัด สโมสร/ชมรม/โรงเรียน/อื่นๆ
 • รายการประเภทบุคลต้องสมัครในรุ่นของตนเองเท่านั้น
 • ประเภททีมผลัดรุ่นอายุน้อยขึ้นไปแข่งขันในอายุมากกว่าได้แต่เลือกว่ายได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น(แต่ละรุ่นอายุส่งได้แค่ ๒ ทีมเท่านั้น)
 • การคิดคะแนนบุคคลและผลัด(ต้องมีผู้เข้าแข่งขัน ๓ ทีมขึ้นไป)
 • ไม่จำกัดจำนวนรายการ
 • ไม่จำกัดฝีมือ

๑๑. กติกาการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสหพันธ์ว่ายน้ำสมัครเล่นนานาชาติ (FINA)
 • การปล่อยตัวแบบ(ONE START RUIE) ไม่มีรอบคัดเลือก
 • รายการแข่งขันที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ครบ ๓ คนและต้องมาจาก ๓ สโมสร จะจัดทีมให้มีการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัล แต่ไม่นับคะแนน (ประเภททีมไม่คิดคะแนน)
 • จับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (TOUCH BOARD) หากนาฬิกาอัตโนมัติขัดข้องจะใช้เวลาจับด้วยมือแทน
 • หากปัญหาใดเกิดขึ้นการตัดสินจะให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดและถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ
 • ไม่รับดูภาพถ่ายจากกล้องวีดีโอ กรณีมีการประท้วง

๑๒. การดำเนินการแข่งขัน

 • จับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (TOUCH BOARD)
 • นักกีฬาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักกีฬาต่อนายทะเบียนเพื่อรายงานตัว และรับเหรียญรางวัล

๑๓. การรายงานตัวแข่งขัน

 • การรายงานตัว นักกีฬาต้องมารายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน ๑๕ นาที หรือดูที่ป้ายบอกรายการ

๑๔. การรับเหรียญรางวัล

 • จะต้องมารายงานตัว ภายหลังจากการประกาศผลการแข่งขัน ๑๕ นาที
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรรวมสถิติ ประเภทบุคคลของตนเองคนละ ๑ ใบ
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาจาก คะแนนบุคคลเท่านั้น ถ้าคะแนนเท่ากันให้นับจำนวนเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดงตามลำดับ ถ้าคะแนนและเหรียญเท่ากัน ให้ถือผู้มีอายุน้อยกว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล

๑๕. รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม

 • สโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมอันดับที่ ๑ รับเงิน ๗,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วย
 • สโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมอันดับที่ ๒ รับเงิน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วย
 • สโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมอันดับที่ ๓ รับเงิน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วย
 • สโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมอันดับที่ ๔ รับเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วย
 • สโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมอันดับที่ ๕ รับเงิน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วย
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาจากคะแนนประเภทบุคคล ชาย-หญิง ทุกรุ่นอายุรวมกัน

๑๖. การประท้วง

 • ประท้วงคุณสมบัติต้องกรอกแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐาน ถึงผู้ควบคุมการแข่งขัน ก่อนการแข่งขันโดยผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น พร้อมวางเงินประกัน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) หากเป็นผลจะคืนเงินประกัน และตัดสิทธิการแข่งขันของคู่กรณีทันที พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดเพื่อทราบต่อไป
 • ประท้วงผลการแข่งขัน ต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมหลักฐาน ถึงผู้ควบคุมการแข่งขันภายใน ๓๐ นาทีหลังจากรายการแข่งขันนั้นสิ้นสุดลง โดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น พร้อมวางเงินประกัน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) หากเป็นผลจะคืนเงินประกัน

๑๗. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยเคร่งครัด
 • ให้นักกีฬาไปรายงานตัวทันที ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้เรียกให้ไปรายงานตัวและจะมีการประกาศเพียง ๒ ครั้ง
 • ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมควรกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 • มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ในสถานกราณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัด โดยข้อกำหนดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบในทันที หลังจากได้รับข้อปฏิบัติจากทางจังหวัดแล้ว

๑๘. กำหนดการทั่วไป

 • ๐๖.๐๐ น. เปิดสระวอร์ม
 • ๐๖.๓๐ น. ลงทะเบียน รับสูจิบัตร
 • ๐๘.๐๐ น. เริ่มการแข่งขัน

๑๙. ประเภทการแข่งขันทั้งชายและหญิง

รายการแข่งขันวันเสาร์

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

ทั่วไป

ฟรี ๑๐๐ เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

เตะขาฟรี ๒๕ เมตร

/

/

/

/

ฟรี ๕๐ เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง ๒๕ เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ ๒๕ เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ ๒๕ เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผลัดผีเสื้อ ๒×๒๕ เมตร

/

/

/

/

/

ผลัดกบ ๒×๒๕ เมตร

/

/

/

/

/


รายการแข่งขันวันอาทิตย์

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

ทั่วไป

กรรเชียง ๕๐ เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ฟรี ๒๕ เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ ๕๐ เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ ๕๐ เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผลัดฟรี ๒×๒๕ เมตร

/

/

/

/

/

หมายเหตุ เตะขาฟรี ทางผู้จัดจะแจกเหรียญทองทุกคนที่สมัครแข่งขัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเด็กใหม่ที่เข้าร่วมแข่งขัน

๒๐. อื่นๆ

 • ในกรณีนักกีฬา ผู้ปกครอง หรือผู้ฝึกสอน แสดงกิริยาไม่สุภาพ คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ออกจาการแข่งขันในครั้งนี้ หรือครั้งต่อไป
 • อุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการแข่งขัน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบตามหลักสากลโดยจะเตรียมการปฐมพยาบาลในขั้นต้นไว้เท่านั้น

๒๑. การใช้ระเบียบการแข่งขัน

 • ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำของดงภูเกิดสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป

แผนที่สระแข่งขัน