การแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.สงขลา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

วันที่ 2 – 3 เมษายน พ.ศ. 2565

ณ สระว่ายน้ำสนามติณสูลานนท์ (สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร)

รายการ อบจ.สงขลา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

ใบเรียกเก็บเงิน

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.เกษม อนนตรี
อ.เกษม อนนตรีประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ “อบจ.สงขลาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1″

(ชิงถ้วยรางวัลนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)

ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565 ณ สระว่ายน้ำสนามติณสูลานนท์ (สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร)

จำกัดจำนวนนักกีฬา 350 คน

**********************************

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา
 • เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเยาวชนใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชมรมและสโมสรต่าง ๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนนักกีฬาว่ายน้ำให้มีทักษะความสามารถและประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
 • เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มาสนใจในกีฬาว่ายน้ำและห่างไกลจากยาเสพติด

2. สถานที่แข่งขัน

 • ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาติณสูลานนท์ (สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร)

3. กำหนดการแข่งขัน

 • วันเสาร์และวันอาทิตย์ 2 – 3 เมษายน 2565
 • รายงานตัวแข่งขันเวลา 07.45 เริ่มแข่งขัน 08.00 น. เป็นต้นไป

4. การดำเนินการแข่งขันว่ายน้ำ

 • ใช้กติกาสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA) แปลเป็นไทย โดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว (ONE START RULE) ไม่มีรอบคัดเลือก ถือเวลาดีที่สุด(TIME FINAL)
 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน 10 นาที ในแต่ละรายการ
 • นักกีฬาจะต้องรายงานตัวรอรับเหรียญรางวัลทันทีที่แข่งเสร็จ
 • ปัญหาใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็น ข้อยุติ

5. สถานที่รับสมัคร

 • Email : kasemswim@gmail.com
 • สมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป รับจำนวนจํากัดเพียง 350 คนและขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน กำหนดหากครบจำนวน และจะแจ้งให้ทราบทาง facebook สโมสรกีฬาว่ายน้ำภาคใต้ และ line กลุ่มของผู้ฝึกสอน สโมสรกีฬาว่ายน้ำภาคใต้

6. หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 • นักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนสโมสรกีฬาว่ายน้ำภาคใต้ ส่งเพียง ใบลงรายการแข่งขัน (ใบสมัคร) อย่างเดียวเท่านั้น

7. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 • เป็นนักกีฬาว่ายน้ำชาย – หญิง ต้องเข้าแข่งขันในรุ่นของตนเองเท่านั้น (ยกเว้นประเภทว่ายผลัดสามารถข้ามรุ่นได้) โดยจะต้องแข่งขันในรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้น
 • นักกีฬาต้องสมัครเข้าแข่งขันในนาม สโมสร / ชมรม / โรงเรียน / สมาคมกีฬาจังหวัด เท่านั้น ไม่รับทีมอิสระ

8. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมมูล

 • ปรึกษา อ.เกษม อนนตรี 081-8965960
 • เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสรีชัย ซื่อต่อตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการกีฬา เบอร์โทร 096-7528622

9. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปีพ.ศ.เป็นเกณฑ์ **ชาย-หญิง**

 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2558 ขึ้นไป
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2557 ขึ้นไป
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2556 ขึ้นไป
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2555 ขึ้นไป
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2554 ขึ้นไป
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2553 ขึ้นไป
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2552 ขึ้นไป
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2551 ขึ้นไป
 • รุ่นอายุ 15 ปี เกิด พ.ศ. 2550 ขึ้นไป
 • รุ่น ทั่วไป ปี เกิด พ.ศ. 2549 ลงมา

10. การนับคะแนน

 • ประเภทบุคคล ผู้ที่มีเวลาเป็นที่ 1 – 6 จะได้คะแนน 15,7,5,3,2,1 ตามลำดับ
 • กรณีที่นักกีฬาทำสถิติได้ดีกว่าสถิติภาคใต้ได้ 50 คะแนน เฉพาะผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 (ต้องเป็นนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนสังกัดสโมสรกีฬาว่ายน้ำภาคใต้เท่านั้น)
 • นักกีฬายอดเยี่ยมคิดจากคะแนนรวมประเภทบุคคล หากคะแนนรวมเท่ากันให้นับลำดับที่ 1, ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 ในรายการ ตามลำดับ หากเท่ากันอีกให้นับอายุที่น้อยกว่า เป็น นักกีฬายอดเยี่ยม
 • การนับคะแนนแต่ละรายการ จะต้องมีทีมสมัครแข่งขันไม่น้อยกว่า 3 ทีมหรือ 3 สโมสร ขึ้นไป
 • ประเภททีมผลัดไม่นับคะแนน

11. กติกาที่ใช้ในการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสมาพันธ์กีฬาว่ายน้ำสมัครเล่นนานาชาติ FINA ฉบับปรับปรุงล่าสุด
 • การแข่งขันไม่มีรอบคัดเลือก จะถือเอาเวลาที่ดีที่สุด
 • การปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยตัวครั้งเดียว
 • ปัญหาใด ๆอันเกิดจากการแข่งขันให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันเป็นอันยุติ
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบ ส่วนการแข่งขันหรือการตัดสิน การ แข่งขันของนักกีฬา หากมีนักกีฬา ผู้ปกครอง/ผู้ควบคุมนักกีฬา แสดงกิริยาอันเป็นที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์อันดีของการจัดการแข่งขัน
 • นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติ

12. การประท้วง

 • ประท้วงคุณสมบัติ ต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมหลักฐาน
 • การประท้วงผลการแข่งขันต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมหลักฐาน ถึงผู้ควบคุมการแข่งขัน ภายใน 30 นาที หลังการประกาศผลการแข่งขัน โดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น พร้อมวางเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) หากผลการพิจารณาของคณะกรรมการ เป็นไปตามที่ประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินค่าประกันให้ หากการประท้วงไม่เป็นผลจะ ไม่คืนเงินประกัน

13. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใด ๆทั้งสิ้น หรือสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงมารยาท อันไม่พึง ปรารถนา หรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์อันดีของการจัดการแข่งขัน กรรมการจะตัดสิทธิ์ ทั้งทีมทันที หากมีการทุจริตในการแข่งขัน คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จับได้ จะตัดสิทธิ์การแข่งขัน ของ นักกีฬาผู้นั้นทุกรายการ

14. ปัญหาใดที่เกิดขึ้น

 • การตัดสินใจให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ

15. ประชุมผู้จัดการทีม

 • ณ ห้องประชุมสระว่ายน้ำแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.
 • ตรวจสอบรายชื่อและรายการแข่งขันที่ตกหล่น
 • ตรวจสอบรายชื่อและนามสกุล ตัวสะกดให้ถูกต้อง เพื่อการจัดพิมพ์เกียรติบัตร
 • เรื่องอื่นๆถ้ามี

16. รางวัลประเภทบุคคล

 • ผู้ที่ชนะ 1,2 และ 3 ในแต่ละรายการจะได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ ทองแดง ตามลำดับ
 • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมในแต่ละรุ่น ชาย – หญิง มีถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรมี 3 อันดับ (อันดับ ที่ 1 – 3 ) รวม 60 รางวัล
 • นักกีฬาที่เข้าแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรรวมผลการแข่งขัน คนละ 1 ใบ

17. รางวัลประเภทสโมสร

 • รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสโมสรอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัล
 • รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสโมสรอันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัล
 • รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสโมสรอันดับ 3 จะได้รับถ้วยรางวัล

18. ประเภทการแข่งขัน

ที่

รายการ

รุ่นอายุ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ทั่วไป

1

ฟรีสไตล์ 50

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

ฟรีสไตล์ 100

0

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

ฟรีสไตล์ 200

0

0

0

/

/

/

/

/

/

/

4

กรรเชียง 50

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5

กรรเชียง 100

0

0

/

/

/

/

/

/

/

/

6

กรรเชียง 200

0

0

0

0

/

/

/

/

/

/

7

กบ 50

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

8

กบ 100

0

0

/

/

/

/

/

/

/

/

9

กบ 200

0

0

0

0

/

/

/

/

/

/

10

ผีเสื้อ 50

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

11

ผีเสื้อ 100

0

0

/

/

/

/

/

/

/

/

12

ผีเสื้อ 200

0

0

0

0

/

/

/

/

/

/

13

เดี่ยวผสม 200

0

0

0

/

/

/

/

/

/

/

14

ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร

/

/

/

/

/

/

15

ผลัดผสม 4X50 เมตร

/

/

/

/

/

/

หมายเหตุ 0=ไม่มีการแข่งขัน /=มีการแข่งขัน

19. รายการแข่งขันประจำวัน

 • เสาร์ เดี๋ยวผสม 200 เมตร, ฟรี 50 เมตร, กบ 200 เมตร, ฟรี 100 เมตร, กบ 100 เมตร, กรรเชียง 50 เมตร, ผีเสื้อ 200 เมตร และผลัดผสม 4×50 เมตร
 • อาทิตย์ กรรเชียง 200 เมตร, กบ 50 เมตร, ผีเสื้อ 100 เมตร, ผีเสื้อ 50 เมตร, กรรเชียง 100 เมตร, ฟรี 200 เมตร และ ผลัดฟรี 4×50 เมตร

20. การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามคำแนะนำและข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสงขลาและคู่มือการปฏิบัติตตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและรถฉุกเฉิน ในกรณีมีความจำเป็นจะต้องขนย้าย ผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 • นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ที่อายุเกิน 18 ปี ในการแข่งขันต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็มและตรวจ ATK ก่อนการแข่งขัน 48 ชั่วโมง แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและใบรับรองการตรวจ ATK ก่อนเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ
 • นักกีฬาจะต้องใส่หน้ากากอนามันตลอดเวลา จนกว่าจะถึงเวลาทำการแข่งขันและหลังจากแข่งเสร็จ ต้อง ใส่หน้ากากอนามัย และออกจากบริเวณสระทันที
 • นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใดที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องไม่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในกรณีที่ผู้ใดเข้าร่วมการแข่งขันและเกิดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีนักกีฬาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใด มีทรัพย์สินสูญหาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

แผนที่สระแข่งขัน