การแข่งขันว่ายน้ำการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10

ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 3 – 4 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ. สระอุบลรัตนราชกัญญาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายการ MAEJO CHAMPIONSHIP#10
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตารางการแข่งขัน

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้วประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10

ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 3 – 4 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ. สระอุบลรัตนราชกัญญาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาว่ายน้ำ และใช้เวลาว่างในการฝึกฝนตนเองให้มีการพัฒนา ทักษะกีฬาว่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้นสู่ระดับสากล
 • เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น
 • -เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ

2. วันที่แข่งขัน

 • ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น.
 • วันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 เริ่มแข่งขันเวลา 08.00 น.
 • รายงานตัวในการแข่งขัน 07.45 น.

3. สถานที่ทำการแข่งขัน

 • ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

4. กติการการแข่งขัน

 • การปล่อยตัวแบบ One Start Rule
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุดในการตัดสิน (ใช้ Touch Board)
 • รายการที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ครบ 3 คน และต้องมาจาก 2 สโมสร จะจัดให้มีการแข่งขันปกติและมอบเหรียญแต่ไม่นับคะแนน
 • การแข่งขันจะใช้ 8 ลู่ แจกเหรียญ 1-3 ทุกชุด ถึงรุ่นอายุ 11 ปี ตั้งแต่รุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป แจกเหรียญ 1 – 3 ในรุ่นอายุเท่านั้น
 • ปัญหาใดที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบคุณสมบัติของนักกีฬาให้ถูกต้องหากมีการประท้วง นักกีฬาคนนั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีและไม่คืนเงินค่าสมัคร (หากคำประท้วงเป็นผล)

5. คุณสมบัตินักกีฬา

 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้าแข่งขันในนามสโมสร ชมรม โรงเรียน จังหวัด และอิสระได้
 • ประเภทบุคคลจะต้องแข่งขันตามรุ่นอายุตนเองเท่านั้น ไม่จำกัดท่าว่ายการแข่งขัน (ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภททีมผลัดนักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันในรุ่นตนเองและรุ่นอายุที่มากกว่าได้ไม่จำกัดรายการ และจำนวนทีมในแต่ละรุ่น

6. สถานที่รับสมัคร

 • เว็บไซต์ https://cnxswimming.com หรือติดต่อคุณไพบูลย์ 081-5300700
 • สอบถามรายละเอียด ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว โทร. 081 – 9926429

7. วันที่เปิดรับสมัคร

 • วันที่ 10 มีนาคม 2564 – 20 มีนาคม 2564 เฉพาะ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย,พะเยา, เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, และน่าน เท่านั้น

8. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 • รุ่นอายุ 6 – 7 ปี เหมาจ่ายคนละ 350 บาท ไม่รวมผลัด
 • รุ่นอายุ 8 – 11 ปี เหมาจ่ายคนละ 600 บาท ไม่รวมผลัด
 • รุ่นอายุ 12 – ทั่วไป เหมาจ่ายคนละ 550 บาท ไม่รวมผลัด
 • ค่าสมัครรายการผลัด รายการละ 100 บาท
 • นักกีฬาทุกคนที่สมัครเข้าแข่งขันจะได้รับหมวกว่ายน้ำซิลิโคนพิมพ์ลายคนละ 1 ใบ

9. หลักฐานการสมัคร ไม่ต้องใช้

10. ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น

 • ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นถือคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิจะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ หรือสิทธิการแข่งขันของนักกีฬาทุกกรณี
 • การยื่นประท้วงให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนที่มีรายชื่อในใบสมัครเท่านั้นมีสิทธิในการประท้วง ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานจัดการแข่งขันหรือผู้แทนภายใน 30 นาที หลังรายการนั้น ประกาศผลและวางเงิน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

11. รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลประเภทบุคคล
  • นักกีฬาประเภทบุคคลรับเหรียญทุกชุดถึงรุ่นอายุ 11 ปี
  • นักกีฬาประเภทบุคคลอายุ 12 ปี ถึงทั่วไป รับเหรียญ 1 – 3 ในรุ่นอายุเท่านั้น
  • นักกีฬาประเภทบุคคลตั้งแต่รุ่นอายุ 6 ปี ถึงอายุ 11 ปี รับถ้วยชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
  • นักกีฬาประเภทบุคคลรุ่นอายุ 12 ถึงทั่วไป รับถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ
  • เตะเท้าฟรีสไตล์ ไม่นับคะแนน แจกเหรียญทุกคน
 • รางวัลประเภททีม
  • นักกีฬาประเภททีมผลัดไม่มีการนับคะแนนรับเหรียญทุกชุด
  • รางวัลคะแนนรวมทีม ชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจากเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและเงินสนับสนุนทีม 3,000 บาท
  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเงินสนับสนุนทีม 2,000 บาท
  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ 3 รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเงินสนับสนุนทีม 1,000 บาท
  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ 4 รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ 5 รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ 6 รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

12. การนับคะแนน

 • ประเภทบุคคล
  • ลำดับที่ 1-10 ในแต่ละรายการ จะได้คะแนน 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1
 • ประเภททีมผลัด
  • ไม่คิดคะแนน
 • รุ่นอายุการแข่งขัน (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
  • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2558 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ
  • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2557 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ
  • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2556 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ
  • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2555 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ
  • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2554 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ
  • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2553 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ
  • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2552 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 6 ใบ
  • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2551 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 6 ใบ
  • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2550 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 6 ใบ
  • รุ่นอายุ 15 ปี – ทั่วไป เกิด พ.ศ. 2549 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 6 ใบ

13. ประเภทการแข่งขัน

 • วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 และวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

ที่

ประเภท

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

1

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

ฟรีสไตล์ 100 เมตร


 

X

X

X

X

X

X

X

X

3

กบ 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

กบ 100 เมตร

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

5

ผีเสื้อ 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

ผีเสื้อ 100 เมตร

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

7

กรรเชียง 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

กรรเชียง 100 เมตร

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

9

เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

10

ผลัดฟรีสไตล์ 2 x 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

รายการแข่งขัน

 • วันเสาร์ เตะเท้าฟรี 50 , ฟรี 50 , กบ 100 , ผีเสื้อ 50 , กรรเชียง 100 , ผลัดฟรี 2X50
 • วันอาทิตย์ ฟรี 100 , กบ 50 , กรรเชียง 50 , ผีเสื้อ 100

สำหรับนักกีฬาที่ต้องการที่พักทางคณะกรรมการมีห้องพักที่แนะนำดังนี้

 • สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ โทร. 0 5387 2006-7
 • ศูนย์การฝึกอบรมนานาชาติ โทร. 0 5387 5999
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง โทร. 0 5387 3412

แผนที่สระแข่งขัน