การแข่งขันว่ายน้ําเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

ชิงถ้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธนาวิชญ์ โถสกุล

จัดโดย ชมรมว่ายน้ำภาคใต้

ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2564

ณ. สระว่ายน้ําสนามกีฬา2ทุ่งแจ้ง จ.ตรัง สระมาตรฐาน 50 เมตร 8 ลู่

รายการ ว่ายน้ำเพื่อการท่องเที่ยว จ.ตรัง
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตารางการแข่งขัน

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.เกษม
อ.เกษมประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ําเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

ชิงถ้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธนาวิชญ์ โถสกุล

จัดโดย ชมรมว่ายน้ำภาคใต้

ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2564

ณ. สระว่ายน้ําสนามกีฬา2ทุ่งแจ้ง จ.ตรัง สระมาตรฐาน 50 เมตร 8 ลู่

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อสงเสริมและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง • เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันว่ายน้ําเยาวชน
 • เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชมและสโมสรต่างๆในจังหวัดภาคใต้ • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนนักกีฬาว่ายน้ําให้มีทักษะความสามารถและประสบการณ์ในการว่ายน้ํา
 • เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มาสนใจเล่นกีฬาว่ายน้ําและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

2. สถานที่แข่งขัน

 • ณ. สระว่ายน้ําสนามกีฬา2ทุ่งแจ้ง จ.ตรัง สระมาตรฐาน 50 เมตร 8 ลู่

3. กําหนดการแข่งขัน

 • วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 10-11 เมษายน 2564
 • รายงานตัวแข่งขันเวลา 07.45 น. เริ่มแข่งขัน 08.00 น. เป็นต้นไป

4. การดําเนินการแข่งขันว่ายน้ํา

 • ใช้กติกาสมาพันธ์ว่ายน้ํานานาชาติ (FINA) แปลเป็นไทย โดยสมาคมว่ายน้ํา แห่งประเทศไทย
 • การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว (ONE START RULE) ไม่มีรอบคัดเลือก ถือเวลาดีที่สุด (TIME FINAL)
 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน 10 นาที ในแต่ละรายการ
 • นักกีฬาจะต้องรายงานตัวรอรับเหรียญรางวัลทันทีที่แข่งเสร็จ
 • ปัญหาใดๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็น ข้อยุติ

5. สถานที่รับสมัคร

 • Email : kasemswim@gmail.com
 • รับเฉพาะทีมที่สมัครมาแล้ว ก่อนที่จะมีการเลื่อนการแข่งขัน สามารถเพิ่มหรือลดรายการได้

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกําหนดหากครบจํานวน และ จะแจ้งให้ทราบทาง f/b ภาคใต้และ line กลุ่มของผู้ฝึกสอนภาคใต้

6. หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
 • สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาสูติบัตร จํานวน 1 ฉบับ
 • นักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนสโมสรกีฬาว่ายน้ําภาคใต้ส่งเพียง ใบลงรายการแข่งขัน(ใบสมัคร) อย่างเดียวเท่านั้น

7. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 • เป็นนักกีฬาว่ายน้ําชาย – หญิง ต้องเข้าแข่งขันในรุ่นของตนเองเท่านั้น(ยกเว้นประเภทว่าย ผลัด สามารถข้ามรุ่นได้) โดยจะต้อง แข่งขันในรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้น
 • นักกีฬาต้องสมัครเข้าแข่งขันในนาม สโมสร / ชมรม / โรงเรียน / สมาคมกีฬาจังหวัด ที่ได้ ขึ้น ทะเบียนกับสโมสรกีฬาว่ายน้ําภาคใต้ เท่านั้น

8. ค่าสมัคร

 • รายการเดี่ยวรายการละ 60 บาท
 • รายการผลัดรายการละ 240 บาท

9. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

 • อ.เกษม 081-896-5960
 • อ.วงศ์พัทธ์ ชูดํา(อ.ไมตรี) 095-285-8885

10. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ.เป็นเกณฑ์ **ชาย-หญิง**

 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2557 ขึ้นไป (แจกเหรียญทุกชุด)
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2556 ขึ้นไป (แจกเหรียญทุกชุด)
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2555 ขึ้นไป (แจกเหรียญทุกชุด)
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2554 ขึ้นไป (แจกเหรียญทุกชุด)
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2553 ขึ้นไป (แจกเหรียญทุกชุด)
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2552 ขึ้นไป
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ ศ 2551 ขึ้นไป
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2550 ขึ้นไป
 • รุ่นอายุ 15 ปี เกิด พ.ศ. 2549 ขึ้นไป
 • รุ่น ทั่วไป เกิด พ.ศ. 2548 ลงมา

11. การนับคะแนน

 • ประเภทบุคคล ผู้ที่มีเวลาเป็นที่ 1 – 6 จะได้คะแนน 15,7,5,3,2,1 ตามลําดับ
 • กรณีที่นักกีฬาทําสถิติได้ดีกว่าสถิติภาคใต้ได้ 50 คะแนน เฉพาะผู้ที่ได้ลําดับที่ 1
 • นักกีฬายอดเยี่ยมคิดคะแนนจากคะแนนรวม หากคะแนนรวมเท่ากันให้นับเหรียญทอง, เหรียญ เงินและเหรียญทองแดง ตามลําดับ หากเท่ากันอีกให้นับอายุที่น้อยกว่า เป็น นักกีฬายอดเยี่ยม
 • การนับคะแนนแต่ละรายการ จะต้องมีทีมสมัครแข่งขันไม่น้อยกว่า 3 ทีมหรือ 3 สโมสร ขึ้นไป
 • การแข่งขันครั้งนี้เปิดโอเพ่น กรณีมีการทําลายสถิติ จะได้คะแนน 50 คะแนนพร้อมเงิน รางวัล 500 บาท ถ้านักกีฬาที่ทําลายสถิติไม่ได้อยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ (หมายถึงนักกีฬา ที่ไม่ได้ทําการ ฝึกซ้อมอยู่ในสโมสรสังกัด 14 จังหวัดภาคใต้) จะไม่ถือเป็นสถิติของภาคใต้ และไม่มีการทําลาย สถิติ แต่ได้คะแนน 15,7,5,3,2,1 ตามลําดับ
 • กรณีทําลายสถิติสําหรับนักกีฬาผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสโมสรกีฬาว่ายน้ําภาคใต้จะไม่ได้รับเงิน รางวัล 500 บาท และคะแนน 50 คะแนน
 • ประเภททีมผลัดไม่นับคะแนน

12. กติกาที่ใช้ในการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสมาพันธ์กีฬาว่ายน้ําสมัครเล่นนานาชาติ FINA ฉบับปรับปรุงล่าสุด
 • การแข่งขันไม่มีรอบคัดเลือก จะถือเอาเวลาที่ดีที่สุด
 • การปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยตัวครั้งเดียว
 • ปัญหาใดๆอันเกิดจากการแข่งขันให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันเป็นอันยุติ
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบ ส่วนการแข่งขันหรือการตัดสิน การ แข่งขันของนักกีฬา หากมีนักกีฬา/ผู้ปกครอง/ผู้ควบคุมนักกีฬา แสดงกิริยาอันเป็นที่ไม่ พึงปรารถนา ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์อันดีของการจัดการแข่งขัน
 • นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัต
 • นักกีฬาที่จะลงแข่งขันรายการผลัดจะต้องสมัครแข่งขันรายการเดี่ยวอย่างน้อย 1 รายการ**

13. การประท้วง

 • ประท้วงคุณสมบัติ ต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมหลักฐาน
 • การประท้วงผลการแข่งขันต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมหลักฐาน ถึงผู้ควบคุมการแข่งขัน ภายใน 30 นาที หลังการประกาศผลการแข่งขัน โดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น พร้อมวางเงิน ประกัน 1,000บาท(หนึ่งพันบาท) หากผลการพิจารณาของคณะกรรมการ เป็นไปตามที่ประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินค่าประกันให้ หากการประท้วงไม่เป็นผลจะ ไม่คืนเงินประกัน

14. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้น หรือสิทธิ์ การ แข่งขันของนักกีฬา หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงมารยาท อันไม่พึง ปรารถนา หรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์อันดีของการจัดการแข่งขัน กรรมการจะตัดสิทธิ์ ทั้งทีมทันที หากมีการทุจริตในการแข่งขัน คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จับได้ จะตัดสิทธิ์การแข่งขัน ของ นักกีฬาผู้นั้นทุกรายการ

15. ปัญหาใดที่เกิดขึ้น

 • การตัดสินใจให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ

16. ประชุมผู้จัดการทีม

 • ณ ห้องประชุมสระว่ายน้ําแข่งขัน ในวันศุกร์ก่อนการแข่งขัน 1 วัน เวลา 18.00 น.
 • วาระการประชุม
  • ตรวจสอบรายชื่อและรายการแข่งขันที่ตกหล่น
  • ตรวจสอบรายชื่อและนามสกุล ตัวสะกดให้ถูกต้องเพื่อการจัดพิมพ์เกียรติบัตร
  • ชําระค่าสมัคร
  • เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

17. รางวัลประเภทบุคคล

 • นักกีฬาที่สามารถทําลายสถิติภาคใต้(หมายถึงนักกีฬาที่ฝึกซ้อมและสังกัดสโมสร 14 จังหวัด ภาคใต้) จะได้รับเงินรางวัล 500 บาท
 • ผู้ที่ชนะ 1,2 และ 3 ในแต่ละรายการจะได้รับรางวัลเหรียญทอง,เหรียญเงิน,เหรียญ ทองแดง ตามลําดับพร้อมเกียรติบัตรตามลําดับ(ยกเว้นรุ่น 7-11 ปี แจกเหรียญทุกชุด(ไม่แจกเหรียญใน รายการอีก)
 • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมในแต่ละรุ่น ชาย – หญิง มีถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรมี 6 อันดับ (อันดับที่ 1 – 6 ) รวม 120 รางวัล

18. รางวัลประเภทสโมสร

 • รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสโมสรอันดับ 1 ถ้วยรางวัล
 • รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสโมสรอันดับ 2 ถ้วยรางวัล
 • รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสโมสรอันดับ 3 ถ้วยรางวัล

ประเภทการแข่งขัน

รุ่นอายุ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ทั่วไป

ฟรีสไตล์ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ฟรีสไตล์ 100 ม.

0

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ฟรีสไตล์ 200 ม.

0

0

0

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 100 ม.

0

0

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 200 ม.

0

0

0

0

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 100 ม.

0

0

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 200 ม.

0

0

0

0

/

/

/

/

/

/

กบ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ 100 ม.

0

0

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ 200 ม.

0

0

0

0

/

/

/

/

/

/

เดี่ยวผสม 200 ม.

0

0

0

/

/

/

/

/

/

/

ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 ม.

/

/

/

/

/

/

ผลัดผสม 4x50 ม.

/

/

/

/

/

/

แผนที่สระแข่งขัน