การแข่งขันว่ายน้ํา
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

เลื่อนการแข่งขัน กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ณ. สระว่ายน้ำ 50 เมตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา

รายการ ชิงแชมป์พะเยา 2564
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตารางการแข่งขัน

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

นายวุฒิภัทร เผ่าฟู
นายวุฒิภัทร เผ่าฟูประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ําชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ณ. สระว่ายน้ำ 50 เมตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา

1.วัตถุประสงค์

 • เพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ําของจังหวัดพะเยา
 • เพื่อเป็นกิจกรรมระหว่างนักกีฬาว่ายน้ําในจังหวัดพะเยา
 • เพื่อเป็นการพิจารณาในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา

2.สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายน้ำ 50 เมตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา

3.วันที่แข่งขัน

 • วันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2564
 • ประชุมครูผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง เวลา 08.00 น. ณ สระว่ายน้ําโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์พะเยา
 • เริ่มทําการแข่งขัน เวลา 08.30 น.

4.กติกาการแข่งขัน

 • ใช้กติกากีฬาว่ายน้ำ ฉบับแปลภาษาไทย ปี 2560-2564 โดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

5.ประเภทการแข่งขัน

รุ่นอายุ รายการแข่งขันทุกรุ่นอายุ
 1. กลุ่มอายุ 10-11 ปี ชาย
 2. กลุ่มอายุ 10-11 ปี หญิง
 3. กลุ่มอายุ 12-13 ปี ชาย
 4. กลุ่มอายุ 12-13 ปี หญิง
 5. กลุ่มอายุ 14-15 ปี ชาย
 6. กลุ่มอายุ 14-15 ปี หญิง
 7. ทั่วไป ชาย
 8. ทั่วไป หญิง
 1. เดี่ยวผสม 200 เมตร
 2. ฟรีสไตล์ 50 เมตร
 3. ฟรีสไตล์ 100 เมตร
 4. กรรเชียง 50 เมตร
 5. กรรเชียง 100 เมตร
 6. กบ 50 เมตร
 7. กบ 100 เมตร
 8. ผีเสื้อ 50 เมตร
 9. ผีเสื้อ 100 เมตร

 

6.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 • นักกีฬาสังกัด ชมรมว่ายน้ำสโมสรหรือโรงเรียน ที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ เวปไซค์ www.cnxswimming.com เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2564 สอบถามข้อมูลได้ที่ อ.ไพบูลย์ เจริญสันติ 081-530-0700, คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นางโสภิตา สูงศักดิ์ 081-993-8586
 • เมื่อสมัครผ่าน เวปไซค์ แล้ว ให้ นักกีฬาทุกคนต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับทางสมาคมกีฬาจังหวัด พะเยา เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการสมัครลงแข่งขัน
 • สถานที่ ที่ต้องส่งใบสมัคร ส่งได้ที่ เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา ชั้น 2 สํานักงานการกีฬาแห่ง จังหวัดพะเยา (กกท.พะเยา)

7.หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครแข่งขัน ซึ่งออกโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
 • แผงติดรูปนักกีฬา ซึ่งออกโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
 • สําเนาสูติบัตร ที่แสดงว่า เกิดในจังหวัดพะเยา
 • สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประชาชน
 • ในกรณีที่ไม่ได้เกิดในจังหวัดพะเยา แต่ศึกษาในจังหวัดพะเยา ให้นําใบรับรองจาสถานศึกษา ที่แสดงถึง การมีตัวตน ในสถานศึกษานั้นๆ แนบพร้อมใบสมัคร
 • สําหรับนักกีฬาอาวุโสที่ไม่ได้เกิดในจังหวัดพะเยา ใช้หนังสือ รับรองจากสถานประกอบการ ยืนยันการ มีตัวตน และ หรือ สําเนาทะเบียนที่มีชื่อนักกีฬาอยู่อย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นๆ ไป แนบพร้อมใบสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 3 ใบ

8.คุณสมบัติของนักกีฬา

 • มีสูติบัตรที่แสดงว่า เกิดในจังหวัดพะเยา
 • หากไม่ได้เกิดในจังหวัดพะเยา แต่ศึกษาในจังหวัดพะเยา
 • นักกีฬาอาวุโส ไม่ได้เกิดในพะเยา แต่ทํางานในสถานประกอบการในจังหวัดพะเยา หรือมีชื่อใน ทะเบียนจังหวัดพะเยา อย่างน้อย 3 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร

9.รางวัลการแข่งขัน

 • นักกีฬาชนะเลิศ ที่ 1 2 3 ในทุกท่าการแข่งขัน ของรุ่นอายุ ทั้ง ชาย และ หญิง จะได้รับ เหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามลําดับ
 • นักกีฬาชนะเลิศ ที่ 1 2 3 จะได้รับใบประกาศจากทางสมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับ ใบประกาศบันทึกสถิติเวลาการแข่งขันของตนเอง

10.การประท้วงการแข่งขัน

 • การประท้วงใดๆให้เฉพาะ ครูผู้ฝึกสอน เท่านั้น ทําเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐาน ถึงฝ่ายจัดการแข่งขัน ภายใน 30 นาที หลังการประกาศ พร้อม เงินประกัน 2,000.-บาท หากการพิจารณา ของคณะกรรมการตัดสินชี้ขาดเป็นไปตามที่ประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ ถ้าหากการ ประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น ไม่รับประท้วงด้วย คลิปวีดีโอที่ถ่ายโดยผู้ปกครอง ทุกกรณี

11.ปัญหาต่างๆ

 • หากเกิดปัญหาใดๆขึ้น การตัดสินจะให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ชี้ขาด และถือผลการ ตัดสินเป็นข้อยุติ

12.การบาดเจ็บ

 • กรณีนักกีฬาบาดเจ็บ และเสียชีวิตระหว่างการแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น แต่จะดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ

( นายวุฒิภัทร เผ่าฟู)

ประธานจัดการแข่งขัน

แผนที่สระแข่งขัน